Privacy Policy

Inleiding

In deze privacy verklaring kunt u lezen over PowerDirect en de manier waarop uw persoons- en bedrijfsgegevens worden verzameld en hoe deze dan vervolgens worden gebruikt en opgeslagen. Ook kunt u hier vinden wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten

PowerDirect

PowerDirect werkt aan technische tekeningen voor ondergrondse infra. U kunt hierbij denken aan stroom, water of televisie. Als u zich niet gemakkelijk voelt hoe wij uw gegevens gebruiken kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens


Contactgegevens:
https://www.powerdirect.nl
Zwanenveld 2408
6538PA Nijmegen
Telefoon: +31 85 301 5129
Alexander van Zandvliet is de Functionaris Gegevensbescherming van PowerDirect hij is te bereiken via alexander@powerdirect.nl of privacy@powerdirect.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

PowerDirect verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Web-browser
- Betaal gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PowerDirect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Het maken en verbeteren van producten die u en ons kunnen helpen met het verstrekken van diensten
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- PowerDirect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PowerDirect neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PowerDirect) tussen zit.

PowerDirect gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
-AutoCAD voor het maken van tekeningen
-https://www.PowerDirect.nl voor het beheren van klanten informatie en het beheren van projecten

Delen van persoonsgegevens met derden

PowerDirect neemt uw persoonsgegevens persoonlijk en stuurt deze niet door naar adverteerders en dergelijke. PowerDirect verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PowerDirect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als dit doel is bereikt en PowerDirect heeft uw gegevens niet gebruikt voor 1 jaar, of wettelijk vast gesteld termijn, zullen wij uw gegevens verwijderen van ons lopende klantenbestand. Wij behouden uw naam en email zodat wij in de toekomst u beter kunnen helpen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PowerDirect gebruikt cookies en vergelijkbare technieken. Wij gebruiken cookies zodat wij weten hoe wij onze website kunnen verbeteren. Voor het openbare gedeelte van onze website wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen. Wij nemen alleen algemene informatie zoals uw internet browser over. Dit is om bij te houden hoe wij het beste onze website kunnen optimatiseren. Als u gebruik maakt van onze portal worden extra gegevens zoals naam, bedrijfsnaam en andere relevante informatie bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PowerDirect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@powerdirect.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PowerDirect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PowerDirect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een manier waarop dit word gedaan in onze portal is door het gebruik van 2-stap verificatie. (Bij login word een code gegenered en ge-emailed die nodig is voor de login) Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@PowerDirect.nl